3 พ.ย. 56 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจากพื้นที่ ทภ.2ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

ยอดทหารกองประจำการผลัดที่ 2/56 ที่ได้รับการส่งช่วยจากพื้นที่ ทภ.2

ภาพการปฏิบัติงาน

  

 

ขั้นตอนการรับและตรวจสอบยอดทหารกองประจำการจากจังหวัดต่างๆ

 

 

 

 

ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าสู่หน่วยต่างในพื้นที่