ห้วงวันที่ 15 - 17 มิ.ย. 2555 กำลังสำรองขั้นต้น บัญชี 1/55 ฝึก ชกท.ครั้งที่ 1 กำหนด 3 วัน หน่วยฝึก/หน่วยรับการบรรจุ คือ ป.พัน.713  โดยมี พ.อ.สินไทย ฟักเหลือง ผอ.กฝศ.นรด. เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมการฝึกของกำลังพลสำรอง โดยเป็นกำลังสำรอง นายทหารสัญญาบัตร 2 นาย และนายทหารประทวน 55 นาย รวมทั้งสิ้น 57 นาย ระหว่างการฝึกเต็มไปด้วยบรรยากาศที่จริงจัง เข้มแข็ง และอบอุ่น อีกทั้งกำลังสำรองได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งภาคสนามและภาควิชาการจากหน่วยฝึก/หน่วยรับการบรรจุ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกเป็นอย่างดี

พ.อ.สินไทย ฟักเหลือง หน.คณะชุดตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการฝึก