งานธุรการกำลังพล

งานธุรการและสารบรรณ ได้แก่

 1. การรับ - ส่ง หนังสือราชการของหน่วย
 2. การเก็บรักษา การยืม การทำลาย หนังสือราชการของหน่วย
 3. จัดทำทำเนียบข้าราชการฝ่ายสรรพกำลังฯ และข้าราชการสัสดีในเขตพื้นที่
 4. ดูแลสถานที่ราชการ
 5. รวบรวมความต้องการ สป.ต่างๆ ของหน่วย และการควบคุม
 6. เสนอความต้องการเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และแบบพิมพ์สายงานสัสดี
 7. เก็บรวบรวมข้อบังคับ, คำสั่ง, ระเบียบ, แบบธรรมเนียมและคำชี้แจงต่างๆ
 8. การบันทึก รายงาน โต้ตอบ รวมทั้งงานธุรการอื่นๆ ทั่วไป
 9. การรับ - ส่งหน้าที่ราชการ
 10. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานด้านกำลังพล ได้แก่
 1. การจัดทำบัญชีบำเหน็จประจำปีและการดำเนินการประเมินค่า
 2. การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง
 3. งานเกี่ยวกับสิทธิกำลังพล
 4. การลา
 5. งานเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ
 6. การลงโทษข้าราชการ
 7. การเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ
 8. การบันทึก รายงาน โต้ตอบ ชี้แจง รวมทั้งงานธุรการกำลังพลอื่นๆ ทั่วไป
 9. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานด้านการเงิน ได้แก่
 1. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
 2. การเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
 3. การออกหนังสือรับรองเข้ารักษาพยาบาลของทางราชการ
 4. การเบิกเงินสวัสดิการศึกษา
 5. การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 6. การบันทึก รายงาน โต้ตอบ ชี้แจง รวมทั้งงานธุรการกำลังพลอื่นๆ ทั่วไป
 7. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย