ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายสรรพกำลังได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร 5 นาย และนายทหารประทวน 19 นาย รวม 24 นาย โดย ป.71 เป็นหน่วยฝึก/หน่วยรับบรรจุ เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งมีความมุ่งหมายดังนี้

  1. ทดสอบผลการเรียกในเรื่องการเดินทางมารายงานตัวของผู้ถูกเรียก
  2. ตรวจสอบบัญชีเป็นรายบุคคลว่ามีตัวจริง และหลักฐานถูกต้องหรือไม่
  3. ทดสอบและตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย
  4. ตรวจร่างกาย
  5. อบรมและบรรยายเรื่องที่ทหารควรทราบหรือชี้แจงและทบทวนหน้าที่ของทหาร
  6. ฝึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความชำนาญในการเรียกพล

ภาพกิจกรรมการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ