งานที่ต้องปฏิบัติของฝ่ายสรรพกำลัง
  1. งานสัสดี ควบคุมทางบัญชี ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน ระบบควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน รวมทั้งดำเนินการเก็บรักษาหลักฐาน บัญชีใบสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับดูแลเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจเลือก การปลดราชการ การหนีราชการ การเปลี่ยนแปลงประเภททหารกองหนุนทั้งปวง
  2. งานด้านกำลังพลสำรอง พัฒนาระบบกำลังพลสำรอง ในการระดมพลรับพล ส่งพล การทดแทนกำลังพล เตรียมพล ควบคุม กำลังพลสำรองให้พร้อม ส่งให้แก่หน่วยรับการบรรจุทั้งในภาวะปกติและในยามสงคราม
  3. ดำเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลัง ด้านการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การซ่อมบำรุง แรงงาน การผลิต การวิจัย การพัฒนา ให้พร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ ระดมสรรพกำลังได้ทันที เมื่อประกาศใช้แผน โดยมีการรวบรวมบัญชี สป.ต่างๆ 5 ประเภท 9 สาย ยุทธบริการ ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาและเตรียมการระดมสรรพกำลัง เมื่อสั่งโดยประสานกับหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค อื่นๆ ให้พร้อมรบใน 72 ชั่วโมง
  4. งานด้านระดมสรรพกำลัง ทั้งยามปกติและในยามสงคราม
  5. ด้านกำลังพล เตรียมกำลังพลสำรองให้สามารถระดมได้เต็มขนาด ตลอดจนกำหนดกรรมวิธีในการระดมพล รับพล ส่งพล ให้มีความสมบูรณ์ให้กับหน่วยกำลังรบกำลังกองหนุน (พลหนุน) หน่วยจัดตั้งยามสงคราม หน่วยกำลังทดแทน นขต.ทบ. (หน่วยสนับสนุนการรบ, หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค) รวมทั้งร่วมกับหน่วยรับการบรรจุในการฝึก การศึกษาของกำลังพลสำรอง

ฝ่ายสรรพกำลังเป็นฝ่ายอำนวยการประเภท ฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ข่าวสาร ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและช่วยเหลือฝ่ายอำนวยการหลัก ให้จัดทำแผน คำสั่ง ด้านสรรพกำลังและกำกับดูแลงานด้านสรรพกำลังทั้งปวง ทัังเป็นส่วนงานที่รักษาแบบธรรมเนียมและระเบียบการสัสดี แก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสัสดีและอื่นๆ รวบรวมเก็บรักษา ทะเบียนบัญชีกำลังพลในกองประจำการ, ประจำการ, กำลังกองหนุนและกองเกินทั้งปวง และจากขอบข่ายงานดังกล่าว สามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานได้ดังนี้

         
           งานตรวจเลือก             งานเตรียมพล           งานขึ้นทะเบียน    นำปลดทหารกองประจำการ             งานธุรการ