วิสัยทัศน์ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13

  1. พัฒนาการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่สายงานสัสดีให้มีความรู้อย่างแตกฉานในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
  2. ให้เจ้าหน้าที่สายงานสัสดีมีหัวใจ "ให้บริการ"
  3. เผยแพร่หลักการและการปฏิบัติในการระดมสรรพกำลัง ทั้งในยามปกติ, ยามสงคราม และยามที่เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้กำลังพล, ครอบครัว และประชาชนทราบ