ผบ.ทบ. ประกาศ “ปี 58 เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน” สั่งทุกหน่วยสานต่อนโยบายรัฐบาลและ คสช. ภายใต้แนวคิด "ร่วมใจ ริเริ่ม จริงจัง เพื่อชาติและราชบัลลังก์" พร้อมทั้งกำหนดงานเร่งด่วน 12 ประการ ได้แก่

1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ
2. การดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย
3. การพัฒนาระบบการฝึกศึกษาทางทหาร
4. การพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพ
5. การพัฒนาระบบงานข่าว
6. การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์
7. การป้องกันชายแดน
8. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน
9. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จชต.
10. การช่วยเหลือประชาชน
11. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12. การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้ดำเนินกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านกำลังพล

 • การปรับย้ายหมุนเวียนให้มีความมุ่งหมาย "ปรับย้ายให้เหมาะกับงาน"
 • การปรับย้ายเพื่อครองอัตราที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายความรู้งานในหน้าที่, งานเฉพาะ, งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้กับกำลังพล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานทดแทน
 • บำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการข่าว

 • พัฒนาความรู้, เพิ่มขีดความสามารถงานด้านการข่าวให้กำลังพล
 • กำลังพลสายงานสัสดีทุกนายต้องทำหน้าที่เป็นผู้หาข่าว, แหล่งข่าวได้ และแจ้งข่าวสารในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านยุทธการ

 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของฝ่ายสรรพกำลัง และ สง.สด.จว. ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
 • พัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบติดต่อสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายสรรพกำลัง กับ สง.สด.จว.
 • ฝึกอบรมกำลังพลในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฝ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ.

 กลยุทธ์ที่ 4 ด้านส่งกำลังบำรุง

 • แสวงประโยชน์ที่ร่วมในงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวพันกับงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • นำเสนอข้อแก้ไขเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงให้แก่ สง.สด.จว., หน่วยสัสดีอำเภอ อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านกิจการพลเรือน

 • พัฒนาการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สัสดี กับสมาชิกชมรมทหารกองหนุนในพื่นที่ให้แน่นแฟ้น และใช้ประโยชน์ได้
 • ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและสมาชิกชมรมทหารกองหนุนในพื้นที่ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ โดยการชี้แจง เผยเพร่ข้อมูลข่าวสารที่ลดความขัดแย้งระหว่างกันโดยสื่อต่าง ๆ รวมทั้งผนึกกำลังสมาชิกชมรมทหารกองหนุนและมวลชนในพื้นที่ในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กลยุทธ์ที่ 6 ด้านปลัดบัญชี

 • พัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในงานด้านการเงินและงบประมาณ
 • ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ที่ 7 ด้านการฝึก

 • ฝึกทบทวนและให้ความรู้แก่กำลังพลสายงานสัสดี ให้สามารถทำการรบได้อย่างทหารราบเมื่อจำเป็น
 • เตรียมกำลังสำหรับฝึกพิเศษตามความจำเป็นเร่งด่วนทางด้ายยุทธการ รวมทั้งการฝึกเพิ่มเติมตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

กลยุทธ์ที่ 8 ด้านประชาคมอาเซียน

 • ให้ความรู้กำลังพลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • การเตรียมความรู้ของกำลังพลในเรื่อง การระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง และการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ