ห้วงวันที่ 1 - 10 เมษายน 2555 จังหวัดในเขตพื้นที่มณพลทหารบกที่ 13 ซึ่งได้แก่ จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท ได้ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจำนวนยอดของทหารกองเกินเข้ากองประจำการจำนวน 2 ผลัด สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงยอดสรุปทหารกองเกินเข้ากองประจำการจำนวน 2 ผลัด ประจำปี 2555

 

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 13 ประจำปี 2555