อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 13 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายสรรพกำลัง จำนวน 15 นาย ดังนี้

 1. หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง อัตรา (พ.อ.) จำนวน 1 นาย
 2. สัสดี อัตรา (พ.ท.) จำนวน 1 นาย
 3. นายทหารเตรียมพล อัตรา (พ.ต.) จำนวน 1 นาย
 4. นายทหารควบคุมกำลังสำรอง อัตรา (ร.อ.) จำนวน 1 นาย
 5. นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง อัตรา (พ.ต.) จำนวน 1 นาย
 6. เสมียนฝ่ายสรรพกำลัง อัตรา จ.(พ.) จำนวน 1 นาย, อัตรา จ. จำนวน 3 นาย, อัตรา ส.อ. จำนวน 6 นาย

ภารกิจ

 1. เป็นฝ่ายอำนวยการประเภท ฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ข่าวสาร ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและช่วยเหลือฝ่ายอำนวยการหลัก ให้จัดทำแผน คำสั่ง ด้านสรรพกำลังและกำกับดูแลงานด้านสรรพกำลังทั้งปวง
 2. รักษาแบบธรรมเนียมและระเบียบการสัสดี แก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสัสดีและอื่นๆ รวบรวมเก็บรักษา ทะเบียนบัญชีกำลังพลในกองประจำการ, ประจำการ, กำลังกองหนุนและกองเกินทั้งปวง

งานที่ต้องปฏิบัติของฝ่ายสรรพกำลัง

 1. งานสัสดี ควบคุมทางบัญชี ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน ระบบควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน รวมทั้งดำเนินการเก็บรักษาหลักฐาน บัญชีใบสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับดูแลเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจเลือก การปลดราชการ การหนีราชการ การเปลี่ยนแปลงประเภททหารกองหนุนทั้งปวง
 2. งานด้านกำลังพลสำรอง พัฒนาระบบกำลังพลสำรอง ในการระดมพลรับพล ส่งพล การทดแทนกำลังพล เตรียมพล ควบคุม กำลังพลสำรองให้พร้อม ส่งให้แก่หน่วยรับการบรรจุทั้งในภาวะปกติและในยามสงคราม
 3. ดำเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลัง ด้านการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การซ่อมบำรุง แรงงาน การผลิต การวิจัย การพัฒนา ให้พร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ ระดมสรรพกำลังได้ทันที เมื่อประกาศใช้แผน โดยมีการรวบรวมบัญชี สป.ต่างๆ 5 ประเภท 9 สาย ยุทธบริการ ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาและเตรียมการระดมสรรพกำลัง เมื่อสั่งโดยประสานกับหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค อื่นๆ ให้พร้อมรบใน 72 ชั่วโมง
 4. งานด้านระดมสรรพกำลัง ทั้งยามปกติและในยามสงคราม
 5. ด้านกำลังพล เตรียมกำลังพลสำรองให้สามารถระดมได้เต็มขนาด ตลอดจนกำหนดกรรมวิธีในการระดมพล รับพล ส่งพล ให้มีความสมบูรณ์ให้กับหน่วยกำลังรบกำลังกองหนุน (พลหนุน) หน่วยจัดตั้งยามสงคราม หน่วยกำลังทดแทน นขต.ทบ. (หน่วยสนับสนุนการรบ, หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค) รวมทั้งร่วมกับหน่วยรับการบรรจุในการฝึก การศึกษาของกำลังพลสำรอง